Aankondiging

Samenvouwen
Nog geen aankondiging momenteel

De watercyclus, een krachtig koelmechanisme?

Samenvouwen
Dit onderwerp is gesloten.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Alles wissen
nieuwe berichten

  De watercyclus, een krachtig koelmechanisme?

  Het kan niemand ontgaan zijn dat klimaat en CO2 hot zijn. Voor en tegenstanders buitelen over elkaar heen en wijzen beschuldigend naar elkaar. CO2-reductie is een politieke stroming geworden, soms zelfs tot religie verheven en betekent brood op de plank voor velen. Ik heb eigenlijk geen zin om deze slangenkuil te betreden maar vind toch dat ik een opmerkelijke, belangwekkende en behoorlijk optimistische theorie die ik laatst hoorde bij een lezing in een KIVI-NIRIA kring, onder de aandacht moet brengen. Vandaar toch maar een topic geopend over de opwarming van de dampkring. Deze keer wat mij betreft niet over de gevolgen van de opwarming of over wie of wat daar nou precies schuldig aan is, maar over een koelingstheorie.

  Het betreft een theorie over een veel effectievere methode voor het terugdringen van de opwarming van de aardatmosfeer dan waar nu alle maatregelen (en ophef) op gericht zijn. Als die theorie waar blijkt te zijn en voet aan de grond krijgt, zou dat betekenen dat er een forse ommezwaai in de aanpak van de opwarming nodig is. Dat moet waarschijnlijk toch al want de huidige ingeslagen weg lijkt heilloos. Nog afgezien van de bestaande gerede twijfel over of de menselijke uitstoot van CO2 werkelijk zoveel invloed heeft op de opwarming van de dampkring, kan je namelijk ook vraagtekens zetten bij hoe effectief wij de uitstoot van door ons mensen geproduceerde CO2 kunnen beperken. * zie voetnoot.

  Voor veel mensen is het al tijden een grote ergernis dat er veel te veel wordt gefocust op de reductie van CO2-uitstoot terwijl het eigenlijk zou moeten gaan over het tot staan brengen van de opwarming van de dampkring. Dan komen er opeens ook allerlei andere, mogelijk zelfs veel effectievere remedies naar voren zoals o.a. het stimuleren van de koeling van de dampkring.


  De Theorie van Peutz

  De spreker bij de KIVI-NIRIA lezing (Peutz van het Kwaliteits Platform Ingenieurs) heeft met anderen uit het KPI uitvoerig onderzoek gedaan naar dat laatste. Hij is tot de conclusie gekomen dat er een krachtig koelmechanisme bestaat, namelijk de watercyclus. Verdamping van water tot waterdamp kost behoorlijk wat energie. Waterdamp is lichter dan lucht en stijgt daardoor op. Mede hierdoor en door weersystemen, thermiek, wervelingen e.d. kan waterdamp uiteindelijk boven de “broeikasgasdeken” komen. Door uitstraling naar het heelal koelt het daar af waardoor het condenseert om weer als neerslag naar beneden te komen en opnieuw aan een cyclus te beginnen. Als de warmte die nodig is voor de verdamping direct of indirect onttrokken wordt aan de dampkring, transporteert deze cyclus dus warmte vanuit de dampkring naar het heelal. Stimulering van deze cyclus kan de afkoeling van de dampkring bevorderen; aldus de theorie.
  Zo simpel als het hier staat is het natuurlijk niet. Alle bijkomende aspecten vertonen een gordiaanse samenhang. Waterdamp is op zich ook een uiterst krachtig broeikasgas en wolkvorming beïnvloedt vanwege reflectie van zonlicht op zich ook weer de opwarming. Maar Peutz heeft juist veel onderzoek gedaan naar al dit soort aspecten en invloeden en is na eliminatie van allerlei tegenargumenten tot de slotsom gekomen dat het per saldo werkt. Het gaat er dus om de watercyclus te bevorderen en hij deed daarvoor een paar aanbevelingen:


  Aanbevelingen

  Bomen schijnen met hun fotosynthese waarbij CO2 en water onder invloed van zonlicht, worden omgezet tot koolwaterstoffen, zuurstof en waterdamp, relatief veel bij te dragen aan deze cyclus. Dat is ook zo in vergelijking tot de verdamping boven zeeën en oceanen. Dat heeft te maken met de veel hogere gemiddelde luchttemperatuur boven land dan boven zee (ca 15 graden temp verschil) en de verdubbeling van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten per 5 graden temperatuurstijging. Ook verloopt de verdamping aan het wateroppervlak helemaal niet echt efficiënt. Door deze effecten is de bijdrage van bossen aan de verdamping relatief groot en heeft het dus zin om de fotosynthese te stimuleren. Door wereldwijd sterk te herbebossen kan je de afkoeling bevorderen en tegelijkertijd wellicht, volgens de momenteel meest populaire opvatting, de opwarming t.g.v. het broeikasgaseffect van CO2 iets verminderen.
  Door de bomen bovendien gericht te planten in plaats van willekeurig, kan je nog veel meer voordelen behalen. Door bomen te planten in ontwikkelingslanden en daar de bossen duurzaam te exploiteren, kan je de armoede en de heersende nijging om oerwoud te kappen, bestrijden. M.b.v. bomen kan je woestijnvorming tegengaan en zelfs terugdraaien. M.b.v. het planten van bomen in de stroomgebieden van rivieren kan je door de bufferwerking van bossen de snelheid waarmee neerslag naar de rivieren stroomt alsmede de hoeveelheid toestromend water, gunstig beïnvloeden. Daarmee reduceer je het overstromingsgevaar t.g.v. hoogwater in rivieren.

  (CO2 is bij deze methode opeens hard nodig als voedingsstof voor bomen en kan eindelijk het onterechte opgeplakte imago van “vervuiler” van zich afwerpen. Zoals ook al in andere topics op dit forum werd aangegeven, is CO2 onmisbaar voor ons leven op aarde en nu dus zelfs des te meer. Zonder CO2 werkt de koelmotor niet. Het grappige is dat deze afkoelingstheorie ook lijkt te verklaren waarom er ten tijde van de dinosauriërs ondanks een tenminste 10 x zo hoge CO2 concentratie in de atmosfeer dan nu (er doen overigens ook getallen van 20 x de ronde), maar een relatief beperkt hogere gemiddelde temperatuur heerste. Er was toen veel meer bos.)

  Ook bij allerlei andere (grootschalige) koelprocessen op aarde zou van de koelingskwaliteiten van de watercyclus gebruik gemaakt moeten worden. Natte koeling draagt door het genoemde koelmechanisme veel minder bij tot de opwarming van de dampkring dan droge koeling.


  Toch maar radiosterrenkunde?

  Er zit wel één groot nadeel aan toepassing van de theorie en zeker voor ons sterrenkundigen: het zal veel vaker bewolkt en regenachtig zijn. Aan de andere kant, wat heb je aan heldere nachten als je onder water zit.


  Oproep

  Omdat mijn verwachting is dat onder de leden van dit forum gemiddeld een aanzienlijk hogere kennis en interesse bestaat ten aanzien van dit soort onderwerpen, dan elders in de samenleving en omdat ik vind dat deze kansrijke en belangrijke theorie het verdient om zeer grondig op merites te worden beoordeeld, ben ik benieuwd naar serieuze commentaren en aanbevelingen. Het hoog nodige vervolgonderzoek kan daarmee wellicht gerichter en sneller verder komen.

  * Voetnoot: Van alle jaarlijkse CO2 uitstoot wordt momenteel ca. 3% door de mens veroorzaakt. De “hardcore” van die 3% kunnen we niet reduceren tenzij de wereldbevolking zou decimeren; Dat zou op zich een, weliswaar kansloze - maar wel, effectieve ontwikkeling zijn want dan wordt er zowel minder CO2 uitgeademd als uitgestoten ten gevolge van onze levensstijl. In praktijk groeit de wereldbevolking echter juist gestaag. Het gedeelte dat we in positieve zin zouden kunnen beïnvloeden door onze uitstoot te verminderen, ligt momenteel onder de 1%. Eén stevige, extra vulkaan uitbarsting kan dat al grotendeels teniet doen. Op termijn stijgt onze uitstoot natuurlijk nog aanzienlijk temeer omdat China, India en op enige afstand Afrika juist begonnen zijn met een enorme inhaalslag. Wat we kunnen reduceren aan de uitstoot stijgt daardoor mee in absolute zin, maar het blijft een druppel op de gloeiende plaat. Erg hoopvol is dit allemaal niet.
  16"-F4.5 tr.dob | 12"-F4 reisdob | SN10-F4 | C9.25-F10 | APO130-F7 | APO80-F6.8 | Lunt60 HA-B1200 | G11 | EQ6Pro | Giro III | EQ-platform

  #2
  CO2-paradox

  Aanvullend op de vorige post, de CO2-paradox:
  Eerste grove berekeningen van het KPI lijken aan te tonen dat er op termijn te weinig vrije CO2 in de dampkring beschikbaar is om de opwarming van de dampkring langdurig tegen te gaan door koeling via de watercyclus m.b.v. stimulering van de fotosynthese.
  Er werd wel bij vermeld dat deze berekeningen nog verdere verfijning behoeven.
  16"-F4.5 tr.dob | 12"-F4 reisdob | SN10-F4 | C9.25-F10 | APO130-F7 | APO80-F6.8 | Lunt60 HA-B1200 | G11 | EQ6Pro | Giro III | EQ-platform

  Commentaar


   #3
   Buiten het feit dat ik vind dat je niet met zulke dingen moet gaan experimenteren omdat je de gevolgen niet weet, heb ik er eerlijk gezegt een beetje een hard hoofd in en lijkt het me vuur met vuur bestrijden. Zoals je zelf al aangeeft in je post is waterdamp ook een broeikasgas. Of het uiteindelijk zal zorgen voor afkoeling, daar weet ik zelf te weinig vanaf om een uitspraak over te doen. Ik denk ook dat je nooit een 100% kloppend model kunt maken omdat er veel (kleine en grote) factoren meespelen die je onmogelijk allemaal kunt voorzien.

   Wat ik in ieder geval zou testen, als uit de eerste modellen blijkt dat het voor afkoeling zorgt, is of het op den duur niet teveel gaat afkoelen.
   Het planten van meer bos is natuurlijk altijd een goede zaak.

   Maar als ik het dus goed begrijp wil men alleen meer bos planten hiervoor of moeten er meer ingrepen plaatsvinden?
   Vuja De': the strange feeling you get that nothing has happened before.
   http://www.everyoneweb.com/demelzaramakers/

   Commentaar


    #4
    @ Demelza.
    Ik ben het met je eens als je zegt dat het lijkt op vuur bestrijden met vuur maar in dit geval is het bestrijdingsmiddel klaarblijkelijk wel koud vuur. Voor zover ik mij kan herinneren van de presentatie bij het KIVI-NIRIA is fysisch de theorie juist op het punt van de broeikaswerking van diverse gassen sterk doortimmerd. Het lukte de aanwezige fysici en scheikundigen dan ook niet er gaten in te schieten ondanks verwoede pogingen daartoe.

    Zoals gezegd, de zaak is van een gordiaanse complexiteit. Bijvoorbeeld: Naast dat wolken zonlicht reflecteren met tot gevolg dat er minder opwarming plaatsvindt, belemmeren ze ook de uitstraling van warmte vanaf het aardoppervlak naar de ruimte waardoor de dampkring juist weer minder afkoelt. Waterdamp beïnvloedt neerslagpatronen en wind hetgeen ook weer allerlei consequenties heeft voor de warmtehuishouding. Peutz heeft in zijn onderzoek uitvoerig stilgestaan bij dit soort aspecten, concludeert dat per saldo de warmtebalans toch in een koeling van de dampkring resulteert maar vindt zelf ook dat er nog uitgebreid verder onderzoek nodig is.

    V.w.b. de stimulering van de watercyclus zijn bomen over het algemeen wat effectiever dan veel andere gewassen. Maar het is vooral de gerichte aanplant van bomen in bossen op specifieke plaatsen die zoveel extra positieve neveneffecten met zich mee kan brengen (zie starttopic). Daarnaast onttrekken bomen in ieder geval veel CO2 aan de dampkring hetgeen goed past in de huidige CO2-reductie aanpak. Je zou kunnen zeggen “baat het niet, het schaadt zeker ook niet".
    Als de CO2-paradox waar is, dan betekent dat m.i. dat je niet te ver moet doorschieten met de aanpak via boomaanplant. Er is dan dus ook duidelijk een grens aan tot waar je kunt gaan. Tijdens de lezing werden geen uitspraken gedaan over hoe – en de snelheid waarmee e.e.a. zou kunnen verlopen maar het lijkt me dat we hier niet praten over jaren maar over vele decennia. Ik zie nog niet helemaal voor me dat we over een tijdje juist een blokje om moeten met de Hummer om iets tegen de verdere opwarming van de dampkring te doen. Als er door andere invloeden tegen die tijd geen kentering in de opwarming komt, zit er waarschijnlijk weinig anders op dan die (aanzienlijk vertraagd) over ons heen te laten komen. In de tussentijd lijkt het me goed elke in gang gezette danwel voorgestelde maatregel te bezien op effect ten aanzien van de opwarming van de dampkring en verder af te zien van alle maatregelen die niet positief bijdragen. Het geld dat daarmee bespaard wordt kan veel beter besteed worden aan bosaanplant. Diepgaand onderzoek blijft geboden.
    16"-F4.5 tr.dob | 12"-F4 reisdob | SN10-F4 | C9.25-F10 | APO130-F7 | APO80-F6.8 | Lunt60 HA-B1200 | G11 | EQ6Pro | Giro III | EQ-platform

    Commentaar

    Werken...
    X